top of page
Villkor för kurser 
 

Vid anmälan till någon av våra kurser, är det alltid nedanstående villkor som gäller.

 

Att inte dyka upp på kursen anses ej som en avbokning, och du debiteras på hela kursavgiften.  

 

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal. Har du bokat kursen via vår hemsida kan du upp till 14 dagar från bokningstillfället ångra din bokning. Har du hunnit börja kursen under ångerfristen blir du betalningsskyldig en administrativ avgift på 400 kr, samt för de kurstillfällen du har deltagit på.Om ångerfristen har löpt ut eller om du har bokat dig på plats (t.ex. under en prova-på-lektion) kan du kostnadsfritt avanmäla dig från kursen via mail till oss senast 14 dagar före kursstart. Efter det gäller följande avbokningsvillkor:

Vid avhopp 14 dagar eller mindre före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avhopp 10 dagar eller mindre före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avhopp 5 dagar eller mindre före kursstart,  eller under pågående kurs debiteras hela kursavgiften.

För dig som väljer faktura, mailas den normalt sett två veckor innan kursstart, med betalningsvillkor 15 dagar. Märker man att man inte fått någon faktura, är du ansvarig att höra av dig, då fakturan kan ha fastnat i ditt spam.

Gbgimpro förbehåller sig rätten att ställa in en kurs upp till 4 dagar innan kursstart om deltagarnivån inte uppnått säkrat antal.

Gbgimpro förbehåller sig rätten att byta ut kursledare innan och under pågående kurs om den planerade kursledaren får förhinder att genomföra kursen.

Gbgimpro förbehåller sig rätten att justera antalet kursplatser fram till kursens start.

Gbgimpro förbehåller sig rätten att byta kurslokal annat än den som uppgets, om det av logistiska skäl skulle behövas.

Vid sjukdom som hindrar dig från att vara med på en kurs och som upplyses efter ångerfristen har löpt ut (om bokningen skett via hemsidan), samt mindre än 14 dagar innan kursstart, skall sjukintyg kunna visas, samt att du åläggs att betala en administrativ avgift på 400 kr. Har kursen påbörjats blir du utöver den administrativa avgiften även betalningsskyldig för de kurstillfällen du har deltagit på. Om du på eget initiativ hoppar av kursen och/eller slutar att komma på lektionstillfällena när kursen startat, oavsett anledning, så debiteras du på hela avgiften och är fortfarande betalningskyldig. 

Om Gbgimpro måste ställa in en lektion under pågående kurs pga sjukdom, ersätts den med ett tillfälle efter det planerade sista-datumet för kursen. Om man inte kan gå det datumet, får man ta igen lektion på någon annan kurs under pågående kursperiod. Ingen återbetalning beviljas för förlorande kurstillfällen om du ej kan delta på de kurstillfällen som erbjudits dig istället.

 

Förhållningsregler på Gbgimpro

1. Jag är ansvarig för att ta hand om min egna och andras trygghet på scenen.

 

2. Jag tar inte onödiga risker som kan riskera att jag eller någon annan far illa. 

 

3. Jag strävar efter att ha roligt, men den strävan får inte vara på bekostnad av andras möjlighet att ha roligt. 

 

4. Jag lyssnar av och känner in mina medspelares behov och tar ansvar för att uttrycka mina egna behov.  

 

5. Jag ska visa tolerans och inte marginalisera någon baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 

6. Jag är medveten om och respekterar att läroprocessen kan se olika ut för olika individer. 

 

7. Jag förstår att bara för att vi övar på att säga ja till varandra så har jag kontroll över den sociala situationen och kan säga nej till språk och handlingar som jag upplever kränkande eller på annat sätt bryter mot punkterna ovan.

 

8. På Gbgimpro har vi nolltolerans mot alkohol och droger på våra kurser. Jag ansvarar för att komma nykter till lektionen och kursuppspelet och är medveten om att jag kan bli avvisad från lektionen/scenen i annat fall. 

Trakasserier – policy och handlingsplan

Bakgrund

På Göteborgs Improvisationsteater skall ingen ensemblemedlem, kursdeltagare eller publik utsättas för sexuella trakasserier. Sexuellt uppträdande i ord eller handling som leder till att någon känner sig förnedrad, stressad eller illa till mods skall inte förekomma. Könskränkningar uppstår oftast i situationer där det ena könet har större makt än det andra. Trakasserierna är då ett sätt att mer eller mindre medvetet utöva makt. Både kvinnor och män kan trakasseras, men mest vanligt är det att kvinnor trakasseras av män. Det beror framför allt på att män oftare än kvinnor är i maktposition. Men det händer även att män utsätts för könskränkningar, män är då ofta mindre benägna att göra en anmälan.

Ojämna maktförhållande inom teater förekommer rent hierarkiskt t.ex. mellan kursdeltagare och kursledare samt andra ledningsroller och anställda/medlemmar. Men kan även förekomma inom en ensemble.  

Målsättning

På Göteborgs Improvisationsteater råder nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkningar kopplat till kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Teatern ska vara fri från trakasserier och alla individers personliga integritet ska respekteras. Detta gäller såväl anställda som kunder/kursdeltagare och teaterns publik.

Alla inom organisationen ska ha kännedom om denna policy och handlingsplan.

 

Vad är sexuella trakasserier?

Diskrimineringslagen 1 kap § 4 punkt 3 och 4: 

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,

Sexuella trakasserier kan vara straffbelagt enligt Brottsbalken § 7 om ofredande, sexuellt ofredande och kan utmynna i böter eller fängelse om högst ett år. 

Exempel på kränkande behandling grundat på ditt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck kan vara (samma exempel kan även appliceras för de andra diskrimineringsgrunderna):
 

 • Nedsättande skämt om ditt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck

 • Generaliseringar om könets egenskaper eller brist på egenskaper

 • Att du blir osynliggjord baserat på ditt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck

 • Att du blir förlöjligad i det du gör eller säger baserat på ditt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck

 • Att du undanhålls information av vikt för ditt arbete säger baserat på ditt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck

 • Att du ej blir tagen på allvar baserat på ditt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck

 

Exempel på kränkande behandling av sexuell natur kan vara:
 

 • Påträngande beröringar, klappande, nypande, eller strykningar mot annan persons kropp. 

 • Menande anmärkningar, anspelningar eller snuskiga kommentarer.

 • Uppvaktning som sker på ett ovälkommet och stötande sätt

 • Irrelevanta kommentarer om utseende och privatliv

 • Att vissla, göra läten, stirra eller göra gester som är anstötliga

 • En uttalad fråga om sexuellt umgänge

 • En förfrågan om sexuella tjänster i utbyte mot belöning, särbehandling eller andra tjänster.

 

Definitionen av sexuella trakasserier beskrivs som ett ovälkommet uppträdande som ”kränker någons värdighet”. Detta betyder att det är den utsatta personen själv som avgör vad som är trakasserier. Hänsyn måste tas till att människor är olika känsliga.

Det är inte trakasserier om hen uppfattar kommentarerna som skämtsamma vänner emellan och de inte kränker dennes värdighet.

 

För att uppnå en arbetsplats fri från trakasserier är det viktigt att:

Motverka trakasserier genom att förmedla kunskap.
Upptäcka trakasserier genom att vara lyhörd för att de förekommer.
Agera direkt vid sexuella trakasserier och använda vår policy för vilka åtgärder som bör vidtas

 

 

Handlingsplan – När någon blivit utsatt för trakasserier

 Vad ska den som utsätts själv göra?

 • Säg ifrån, konfrontera den som trakasserar direkt (eller be någon att göra det åt dig).

 • Tala om att handlandet upplevs som ovälkommet och kränkande. Var tydlig och lämna inga utrymmen för missförstånd.

 • Anmäl till Gbgimpros teaterchef så att du kan få stöd och hjälp i din situation

 • Tala med andra om vad som hänt, någon du känner förtroende för, det kan vara fler som blivit behandlade på samma sätt som kan stötta och hjälpa dig.

 • Du kan även polisanmäla händelsen då sexuella trakasserier är en brottslig och straffbar handling.

 

Den anklagades ansvar

 •  Får du reda på att ditt beteende anses som kränkande – upphör genast med beteendet.

 •  Ta kontakt med Gbgimpros teaterchef så att situationen kan utredas och åtgärder kan tas.

  

Gbgimpros ansvar

Göteborgs improvisationsteater är ansvarig för att så fort trakasserier kommer till kännedom omedelbart utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Gbgimpros teaterchef ansvarar för att vidta alla rimliga åtgärder som behövs för att snabbt och konfidentiellt se till att trakasserierna upphör. Det är viktigt att ingen åtgärd vidtas utan den trakasserade gett sitt medgivande till det.

Utredning

Så fort trakasserierna kommer till Gbgimpros kännedom skall en utredning genomföras för att ta reda på vad som har hänt. Vad en utredning ska innehålla och hur den ska genomföras är beroende av situationens art och allvar. Följande kan ses som riktlinjer och minimikrav:

 

 • Teaterchefen samtalar med den som utsatts så fort trakasserierna blivit kända och erbjuder hen stöd. Viktigt är att så tydligt som möjligt dokumentera det som hänt.

 • Teaterchefen ska därefter samtala med den som utövat handlingen. Samtalet skall dokumenteras och bör genomföras tillsammans med någon mer från ledningsgruppen som vittne.

 • Teaterchefen ska behandla ärendet med skyndsamhet och noggrannhet, samt med sekretess och diskretion fram till att ärendet är utrett.

 • Teaterchefen ska vara opartisk och objektiv i frågan.

 • Beroende på hur allvarlig förseelsen är kan det vara lämpligt att hänvisa de inblandade att ta kontakt med polisen för en brottsutredning. Teatern måste i så fall följa utvecklingen och medverka i det utredningsarbete som kan bli följden av en sådan kontakt.

 

Åtgärder

Gbgimpro är skyldiga att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att sätta stopp för fortsatta trakasserier. Vilka åtgärder som är lämpliga beror på situationens art och allvar. Följande kan ses som riktlinjer:

 

 • Samtal med berörda parter för att informera om vilka åtgärder Gbgimpro kommer att vidta, dels som en del av utredningen, dels för att sätta stopp för fortsatta trakasserier.

 • Den som är utsatt för trakasserier bör ges möjlighet att föra fram förslag på hur situationen kan hanteras. Det tar dock inte bort Gbgimpros ansvar att åtgärda situationen. Om den som är utsatt inte vill gå vidare med t.ex. en anmälan så har Gbgimpro fortfarande ansvar för att arbetsmiljön ska bli bra.

 • Om situationen berör två anställda/medlemmar av Gbgimpro bör teaterchef eller någon annan person, som båda parter accepterar, försöka medla och hjälpa till att finna en lösning som fungerar för att kunna fortsätta arbetet inom gruppen i framtiden.

 

Beroende på hur allvarlig förseelsen är kan den även resultera i någon av följande disciplinära åtgärder:

 • Om den anklagade är anställd/medlem av Gbgimpro

  •  I första hand bör den som trakasserat få en varning (muntlig och skriftlig) så att hens beteende kan ändras.

  • Även avstängning från ett pågående uppdrag, som t.ex. kursledare under aktiv kurs där en kursdeltagare har lämnat in en anmälan kan vara aktuell tills situationen blivit utredd.

  • Vid allvarliga fall av trakasserier eller om trakasserierna inte upphör trots varning kan det bli aktuellt med uppsägning och/eller att bli utesluten från föreningen.
    

 • Om den anklagade är en kursdeltagare

  •  I första hand bör den som trakasserat få en varning (muntlig och skriftlig) så att hens beteende kan ändras.

  • Vid allvarliga fall av trakasserier eller om trakasserierna inte upphör trots varning skall personen omedelbart stängas av från en pågående kurs, samt portas från att delta i framtida kurser/föreställningar.
    

 • Om den anklagade är en publikdeltagare:

  • I första hand bör den som trakasserat få en varning (muntlig och skriftlig) så att hens beteende kan ändras.

  • Vid allvarligare fall eller om trakasserierna inte upphör trots varning skall personen avvisas från teatern och portas från att delta i framtida kurser/föreställningar.

 

 

Allas ansvar

 

 • Följ Gbgimpros förhållningsregler och informera andra, som t.ex. kursdeltagare om förhållningsreglerna så att vi kan skapa en gemensam plattform av respekt och en trygg miljö.

 

OBS!  Om du inte känner förtroende för teaterchefen eller om ärendet berör teaterchefen direkt bör du istället vända dig till Gbgimpros konstnärliga ledare eller ordförande. Givetvis kan du även be någon annan att prata med dem i ditt ställe.

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page